top of page
DPH

            - jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80%.

 

(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

 

(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného

členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje i na

 

    a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,

    b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu                      vlastnické právo nebo právní nárok, nebo

    c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva                nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

 

(4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu.

 

(5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

 

(6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

 

(7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši

    a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,

    b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně            plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

    c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

 

(8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

Zákon o investičním zlatě a DPH

 

§ 92

Zvláštní režim pro investiční zlato

(1) Investičním zlatem se rozumí

     a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, 

         ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, hmotnosti 

         připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,

 

     b) zlaté mince, které:

            - mají ryzost nejméně 900 tisícin

            - byly vyraženy po roce 1800

            - jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem 

bottom of page